Barnmorskekrisen handlar inte om brist på kompetens

Arbetsmiljö Det är inte brist på barnmorskor i Sverige, det är snarare en brist på hållbara arbetsförhållanden. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Barnmorskekrisen handlar inte om brist på kompetens
Barnmorskornas situation handlar inte om att det saknas barnmorskor. Foto: Adobe Stock

Malin Hansson är doktorand på institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I sin avhandling har hon tittat närmare på hur barnmorskor upplever sin arbetsmiljö. Svaren jämfördes med en svensk referenspopulation.

Avsevärt sämre arbetsmiljö

Avhandlingen visar att barnmorskor har en avsevärt sämre arbetsmiljö jämfört med folk på svensk arbetsmarknad i övrigt. Hårt arbetstempo, höga känslomässiga krav och lågt inflytande är några av de faktorer som spelar in.

– Det verkar inte röra sig om brist på barnmorskor i Sverige utan en brist på hållbara arbetsförhållanden och ett hållbart arbetsliv, säger Malin Hansson i en kommentar till sin avhandling.

Högt arbetstempo och brist på tillit

Av de 2060 barnmorskor som deltog i studien var det endast 52 procent som jobbade heltid. Barnmorskorna angav negativa värden – signifikant sämre än gruppen de jämfördes med – gällande arbetstempo, rollkonflikter, utmattning, kvantitativa och känslomässiga krav, inflytande, erkännande och självskattad hälsa.

De angav dessutom låga värden på det som kallas organisatorisk rättvisa. Alltså, hur de uppfattar sin organisations beteende, beslut och handlingar, och hur det i sin tur påverkar de anställda och deras tillit till organisationen.

Ett meningsfullt arbete

På några områden stack barnmorskorna ut i positiv bemärkelse. Det gällde arbetets mening och rika variation.

– Barnmorskor rapporterar en stor meningsfullhet i sitt arbete. Men också att deras arbetssituation är ansträngd, fabriksliknande och övermedikaliserad med höga krav och brist på organisatoriska resurser och stödsystem, säger Malin Hansson.

Föreslår förbättringsområden

Att upprätthålla meningsfullhet i en ansträngd kontext kräver ett professionellt mod, poängterar Malin Hansson. Meningsfullheten och det professionella modet fungerar dessutom hälsofrämjande och är därför något som man bör ta fasta på i förbättringsarbetet.

Malin Hansson pekar på några åtgärder som kan förbättra barnmorskornas situation:

  • Ökad grundbemanning.
  • En födande per barnmorska.
  • Den professionella rollen behöver stärkas och förtydligas på olika nivåer, även ledningsmässigt.

Dessutom behövs det en mer differentierad vård och fler vårdnivåer som öppnar för allt från hemförlossningar, via barnmorskeledda enheter till högmedikaliserad sjukhusvård när så krävs.

Läs hela avhandlingen: A meaningful work in a strained context – exploring midwives’ work situation and professional role

Hämtar fler artiklar
Till startsidan