Landstinget Dalarnas satsning på personcentrerad vård

För nästan exakt ett år sedan hölls det första lärandeseminariet om personcentrerad vård i landstinget Dalarna.

Landstinget Dalarnas satsning på personcentrerad vård

För nästan exakt ett år sedan hölls det första lärandeseminariet om personcentrerad vård i landstinget Dalarna. Det var ett första steg i det landstingsövergripande arbetet om en mer personcentrerad vård som Dalarna genomfört under året. 26 team med olika professioner har gått den första omgången och snart startar en andra.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Charlotta Borelius, samordnare för personcentrerad vård , och Victoria Lindmo, utvecklingsledare på på Landstinget Dalarnas utvecklingsenhet.
Charlotta Borelius, samordnare för personcentrerad vård , och Victoria Lindmo, utvecklingsledare på på Landstinget Dalarnas utvecklingsenhet.

– Det här är ett förhållningssätt som vi behöver tänka på i vår organisation och vi funderade på hur vi kan stötta ledare, chefer och medarbetare i ett sådant arbete. Lärandeseminarierna är en del i ett större förbättringsarbetet då vi såg behov av att höja kunskapsnivån och väcka nyfikenheten för personcentrerad vård, berättar Charlotta Borelius, samordnare för personcentrerad vård på Landstinget Dalarnas utvecklingsenhet, och Victoria Lindmo, utvecklingsledare på samma enhet.

Målet med att jobba systematiskt med personcentrerad vård menar de är att ge vård av hög kvalitet med utgångspunkt i patientens berättelse. Men också att skapa en sammanhållen vårdkedja mellan olika vårdinstanser.

– Vi vilar också på de forskningsresultat som visar på bättre arbetsmiljö, kortare vårdtider och bättre ekonomi. Arbetet med den nya lagstiftningen trygg och effektiv utskrivning från slutenvården är ytterligare ett område där en mer personcentrerad vård spelar en avgörande roll för samverkan över huvudmannagränserna säger Victoria Lindmo.

Responsen på lärandeseminarierna har varit god men som med allt förändringsarbete menar Charlotta Borelius och Victoria Lindmo att de också möter motstånd. Därför ingår förbättringskunskap och förändringspsykologi som en viktig del.

I april hölls den fjärde uppföljande seminariet och nu börjar verksamheterna ta olika initiativ och visa på resultat.

– Det kommer ske uppföljningsseminarier och vi stöttar chefer på plats, men de har ett stort eget ansvar att driva arbetet vidare på sina enheter. Det bubblar i nästan alla verksamheter som har varit med det här året.

Så jobbar Landstinget Dalarna med personcentrerad vård:

* Lärandeseminarier under ett år i form av fyra träffar med olika fokusområden. Workshops och reflektion blandas med föreläsningar. Cheferna får inbjudan och anmäler ett team på minst tre personer. 26 team, totalt 200 personer har gått en omgång, nu startar nästa med 30 team, totalt 200 personer.

* Journalsystemet Take Care utvecklas för att bättre stödja ett mer personcentrerat arbetssätt genom dokumentation och skapa en naturlig plats för patientberättelsen. Fyra verksamheter testar nu en prototyp och utvärdering sker i september.

* Risk- och händelseanalyser, en viktig del av patientsäkerhetsarbetet, utgår nu först från patientperspektivet istället för organisationsperspektivet. Det har gett ökad kvalitet på analyserna.

* Arbetet med personcentrerad vård är kopplat till landstingets arbete med e-hälsa. Utveckling av digitala vårdmöten, webbtidsbokning och självrapportering anser man går hand i hand med personcentrerad vård. Bland annat testar Dalarna nu att låta patienter skriva egenvårdremisser och mätningar visar att remisserna håller en hög kvalitet.

* Arbetet följs av en forskargrupp på Högskolan Dalarna som samarbetar med Centrum för personcentrerad vård, GPCC. Syftet är att få hjälp att utvärdera det arbetssätt som Dalarna har valt, där ett stort ansvar för implementering av personcentrerad vård läggs på verksamheterna själva. Forskarna tittar både på case inom landstinget, samt ser vad som händer med ledning, stöd- och stabsfunktioner.

* Dalarna är tillsammans med flera andra landsting och tolv andra länder delaktiga i arbetet med att ta fram en internationell standard för personcentrerad vård. Sis leder arbetet och har startat en teknisk kommitté.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan