”Arbetsvillkoren i äldreomsorgen måste förbättras”

Kompetens Avskaffa systemet med delade turer, begränsa antalet medarbetare per chef och se till att det finns både tydliga karriärvägar och trygga arbetsvillkor. Det är några av de 38 förslagen som regeringens särskilde utredare föreslår för att säkra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

”Arbetsvillkoren i äldreomsorgen måste förbättras”
Tydliga karriärvägar och trygga arbetsvillkor behövs för att säkra kompetensen inom äldreomsorgen. Foto: Adobe Stock

Sedan november 2019 har Göran Johnsson haft uppdraget som regeringens särskilde utredare och nationell samordnare för äldreomsorgen. Genom samtal och möten med äldreomsorgens alla olika aktörer – kommuner, fackförbund, myndigheter, forskare, pensionärs- och anhörigföreningar, utbildare och privata arbetsgivare – har han dykt ned i de utmaningar som äldreomsorgen står inför, framför allt när det gäller kompetensförsörjningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Förvånad, glad och arg

Efter 1,5 års arbete är nu utredningen klar. När han överlämnade den till socialminister Lena Hallengren sammanfattade han sina intryck i tre ord: Han är förvånad, glad och arg.

Göran Johnsson, nationell samordnare för utredningen om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

Förvånad över den stora skillnaden i kvalitet både mellan och inom kommuner. De som är bra har ett systematiskt angreppssätt och jobbar ständigt med att förbättra och utveckla sig, medan de som inte är bra jobbar mer ad hoc, stressigt och oplanerat. Lägstanivån är dock alldeles för låg.

Han är glad över det engagemang som finns i verksamheterna och poängterar att det finns en stor potential till förbättringar. Men han är också arg över arbetsvillkoren i denna starkt kvinnodominerade bransch.

– Anställnings- och arbetsvillkoren är alldeles för dåliga ställt i relation till det komplicerade arbete som de som jobbar inom äldreomsorgen har, konstaterar han.

Bättre anställningsvillkor nödvändigt

Göran Johnsson konstaterar att den bästa vägen för att möta kompetensutmaningarna är att jobba långsiktigt och systematiskt. Det innebär att beskriva nuläget, sätta mål, vidta åtgärder, följa upp, revidera, korrigera, sätta nya mål.

– Den processen måste pågå hela tiden, förklarar han.

I uppdraget har det inte ingått att lägga några nya lagförslag, men utredningen ger dock ett antal konkreta förslag på vad som krävs för säkra kompetensen. Totalt handlar det om 38 olika förslag, inom fyra olika områden. Tydliga karriärvägar, trygga anställningsvillkor och bättre förutsättningar för ledarskap är några avgörande punkter.

Bland annat föreslår Göran Johnsson att systemet med delade turer avskaffas, att alla erbjuds heltids- och tillvidareanställning och att chefer inte har mer än 30 medarbetare.

– Vi kommer att ha ett tufft rekryteringsbehov till den här sektorn. Därför måste vi se till att anställnings- och arbetsvillkoren förbättras.

Sätt igång nu

Göran Johnsson poängterar att kompetensförsörjningen är i första hand ett kommunalt ansvar, men även en nationell angelägenhet. Därför föreslår han även att regeringen bör ta initiativ till att bygga upp ett nationellt kompetenscenter. Här kan man samla kompetens om till exempel demenssjukdomar, geriatrik, logistik och verksamhetsutveckling.

Nyckelfaktorn för att förbättra äldreomsorgen är dock att unga ska vilja utbilda sig, och att äldre ska vilja omskola sig till yrkena inom äldreomsorgen – men då måste de jobben vara mer attraktiva. Det förändrings- och förbättringsarbetet behöver starta nu.

– Sitt inte och vänta på några nya lagar eller nya myndighetsföreskrifter. Om politiker på kommunal nivå prioriterar upp den här frågan, då kommer vi att ha en bättre äldreomsorg 2025, säger Göran Johnsson

Utredningens rekommendationer till kommunerna:

  • Satsa på att förnya, behålla och utveckla kompetens. Kraven på kunskap måste bli tydligare och utbildningsnivån höjas i hela sektorn. Bredda rekryteringen se till att få fler män till verksamheterna. Och satsa på tydliga karriärvägar.
  • Stärk ledarskapet. Coronapandemin har visat på vikten av ett nära och tydligt ledarskap. Storleken på arbetsgrupperna bör vara högst 20-30 medarbetare per verksamhetsnära chef. Teamarbete behöver stimuleras.
  • Skapa trygga anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Alla bör erbjudas heltidsanställning och tillsvidareanställning. Det är en viktig jämställdhetsfråga i en starkt kvinnodominerad bransch. De delade turerna bör avskaffas.
  • Ta tillvara ny teknik. Alla kommuner bör ha en politiskt förankrad plan för att införa och använda ny teknik. Personalen behöver vara delaktig och erbjudas fortbildning om digitalisering.

Hela utredningen finns att ladda ned här: Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)

Hämtar fler artiklar
Till startsidan