Större delaktighet med tydliga processer och dialoger

Större delaktighet med tydliga processer och dialoger

Ökad patientsäkerhet, bättre arbetsmiljö och förmågan att hålla kompetens hög. Det är vinsterna med det verksamhetsutvecklingsprogram som primärvården inom Stockholms läns landsting har arbetat med.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Ulrika Lindman, distriktsläkare och verksamhetschef  på Djursholms läkarmottagning och Malin Sandberg, verksamhetschef på Täby vårdenhet och Stocksund vårdcentral i Stockholm.
Ulrika Lindman, distriktsläkare och verksamhetschef på Djursholms läkarmottagning och Malin Sandberg, verksamhetschef på Täby vårdenhet och Stocksund vårdcentral i Stockholm.

– Vi upplever att vi står inför nya förväntningar och behov hos både patienter, som vill vara delaktiga och aktiva, men också våra medarbetare som har en stor arbetsbelastning och vill ha och behöver bra beslutsstöd. Tidigare har vi suttit på våra kammare och jobbat var för sig, nu jobbar vi tillsammans, berättar Malin Sandberg, verksamhetschef på Täby vårdenhet och Stocksund vårdcentral i Stockholm, om programmet Värdelyftet primärvård som påbörjades 2014.

Inom programmet har de skapat åtta vårdprocessgrupper utifrån diagnoser, däribland astma och KOL, psykisk ohälsa och hjärta/kärl. Alla verksamhetschefer från länets primärvårdsenheter i Stockholm är involverade i en av dessa tvärprofessionella grupper där alla yrkeskategorier finns representerade. Även patientrepresentanter deltar i dessa grupper.

– Det har gjort det möjligt att använda alla våran kompetens inom primärvården på ett klokare sätt, konstaterar Malin Sandberg.

– Och patientrepresentanterna hjälper oss att öppna våra vårdnördiga ögon, berättar Ulrika Lindman, distriktsläkare och verksamhetschef  på Djursholms läkarmottagning.

En viktig del i arbetet är också de dialogseminarier som en utvecklingsledare på varje arbetsplats ansvarar för. Här tas specifika förbättringsområden upp och diskuteras i mindre tvärprofessionella grupper.

– 71 procent av alla verksamhetschefer tycker att dialogseminarierna har börjat förändra deras sätt att utföra arbetsuppgifter. De leder till att vi håller kompetensen hög, skapar bättre arbetsmiljö och därmed bättre patientsäkerhet, men de har också lett till färre klick i vårt journalsystem, konstaterar Malin Sandberg.

Hon och Ulrika Lindman berättar att arbetet med de standardiserade vårdprocesserna och dialogerna har lett till att de hittat 742 nya hjärtsviktspatienter, en ökning på 20 procent. Arbetet har också lett till att antalet självskattningar enligt CAT hos KOL-patienter ökat med 100 procent.

Värdelyftet primärvård

Vårdprocesser

Elva olika vårdprocessgrupper utifrån diagnoser har skapats. Alla chefer inom Stockholms läns landstings primärvård och patientrepresentanter är delaktiga i grupperna. Uppdraget för varje vårdprocessgrupp har varit att ta fram standardiserade vårdprocesser. Syftet är att utifrån evidensbaserad kunskap ha en basstandard att utgå ifrån för att uppfylla jämlik vård. Till sin hjälp i det dagliga arbetet använder medarbetarna sökordsmallar som fungerar som en slags checklista för alla professioner. Det blir tydligt vad respektive profession ska göra och när, och mallarna möjliggör också automatisk överföring till kvalitetsregister.

Även patientmedverkan har tydliggjorts och finns med i processkartan – när och hur patienter ska informeras, delta och själva kunna ta en aktiv roll, exemplevis genom digitala självskattningar, egenvård och internetförmedlad stöd och behandling.

Dialogseminarier

Varje vårdcentral har också utsett en utvecklingsledare som i regionala nätverk samverkar med de andra utvecklingsledarna. De har en viktig uppgift i att ta upp förbättringsområden i dialogseminarier som de håller i på sin egen arbetsplats. Exempelvis kan det handla om hjärtsvikt eller hur man ska dokumentera i journalsystemet på ett smart sätt. Dialogerna sker i en mindre grupp med blandade professioner.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan